Biuro Obsługi Klienta

Użytkownicy północnego odcinka Autostrady A1 mogą uzyskać informacje dotyczące zasad funkcjonowania AmberOne telefonicznie – kontaktując się z Konsultantami Infolinii Biura Obsługi Klienta w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00-16:00:

Telefon do Biura Obsługi Klienta – 58 530 66 89
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku, reklamacji lub pisemnego zapytania mogą przekazać swoje zgłoszenie za pomocą:

Faksu – 58 530 66 95
Poczty elektronicznej – e-mail: bok@intertoll.pl lub gtc@gtcsa.pl
Listownie na adres Biura Obsługi Klienta Intertoll Polska – Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin
Za pośrednictwem formularza zgłoszenia, który otrzymać można od Inkasenta pobierającego opłatę za usługę przejazdu
Operator AmberOne udziela odpowiedzi na pisemne zażalenia i wnioski Użytkowników północnego odcinka autostrady A1 (Gdańsk – Toruń) w terminie 14 dni roboczych następujących po dniu otrzymania zgłoszenia.

 

Informacja RODO

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności, dlatego też troszcząc się o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych jako użytkowników Autostrady A1 na odcinku Rusocin – Toruń Południe (dalej odpowiednio jako „Dane Osobowe”, Użytkownicy” oraz „Autostrada”) pragniemy zapewnić, że ochronę prywatności traktujemy ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też chcemy poinformować, o podstawowych zasadach dotyczących przetwarzania przez nas Danych Osobowych:

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Intertoll Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin.

Państwa Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie w niezbędnym zakresie w celu zapewnienia należytego zarządzania Autostradą, w tym w szczególności w celu zapewnienia Państwu usługi przejazdu przez nią, obsługi płatności za przejazd, bezpieczeństwa korzystania, w tym obsługi zdarzeń drogowych (system monitoringu zainstalowany w PPO rejestrujący dane pojazdów wjeżdżających na Autostradę A1), jak również obsługi kierowanych przez Państwa zgłoszeń. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), e) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO); Państwa Dane Osobowe nie będą wykorzystywane w celach marketingowych, a wyłącznie dla zapewnienia profesjonalnego zarządzania Autostradą.

Państwa Dane Osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem naszych doradców zaangażowanych w realizację celów określonych w pkt 2, każdorazowo na podstawie stosownych umów zapewniających ochronę prywatności oraz organów publicznych, które są upoważnione do uzyskania danych osobowych w ramach konkretnego postępowania zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Współadministrator będzie zobowiązany – na Państwa prośbę – do wystawienia faktury i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wystawienia. W takim przypadku Dane Osobowe będą przetwarzane w ramach grupy kapitałowej do której należy Współadministrator na podstawie stosownych umów.

Dane Osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do wykonania obowiązków określonych w pkt. 2 lub otrzymania Państwa żądania usunięcia lub ograniczenia przechowywania Danych Osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przechowywania, a także żądania ich przeniesienia. Okres przetwarzania Danych Osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W każdym momencie mają Państwo prawo kontroli sposobu w jaki Dane Osobowe są przez nas przetwarzane, w tym:
a) żądania dostępu do treści swoich Danych Osobowych,
b) żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) przeniesienia Danych Osobowych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) wniesienia skargi w sytuacji, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Danych Osobowych narusza prawo.

Podanie Danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do rozpatrzenie zgłoszeń dotyczących naszych usług. Podanie numeru rejestracyjnego samochodu (system monitorowania) oraz – w uzasadnionych przypadkach innych Danych jest konieczne ze względu na świadczoną przez nas usługę zarządzania drogą publiczną, w szczególności obsługę zdarzeń drogowych i zapewnienie bezpieczeństwa na Autostradzie.

Państwa Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wypełniając zobowiązanie wynikające z art.4C ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08.03.2013 tekst jed. (Dz.U.2019 poz. 118) niniejszym informujemy, iż firmy wymienione poniżej posiadają status dużego przedsiębiorcy:
– Intertoll Polska Spółka z o. o. – NIP 585 14 16 737,
– Intertoll Construction Spółka z o. o. – NIP 585 14 16 708.

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA DROGOWNICTWA
Spółka Intertoll Construction od dnia 22 kwietnia 2022 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Zapraszamy do kontaktu:

Intertoll Polska

Pelplin Office
Ropuchy 7a
83-130 Pelplin, Poland

Phone: +48 58 530 66 99
Fax: +48 58 530 66 95
E-mail: sekretariat@intertoll.pl

Intertoll Construction

Gdańsk Office (Intertoll Construction)
BCB Business Park B1
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk, Poland

Phone: +48 58 888 22 17
E-mail: przetargi@intertoll-construction.pl

Intertoll Europe

Head Office:
BudaWest building
Rétköz utca 5
1118 Budapest, Hungary

Phone: +36 1 371 0762
Fax: +36 1 215 6165
E-mail: info@intertoll.eu

Poszczególne działy Intertoll Polska:

Sekretariat

linia przeznaczona dla partnerów handlowych, kontrahentów, instytucji publicznych, urzędów oraz osób i firm zainteresowanych podjęciem współpracy.

tel. 58 530 66 99 | fax 58 530 66 95 | e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Biuro Obsługi Klienta

jednostka organizacyjna obsługująca zapytania, wnioski i skargi Użytkowników Autostrady

tel. 58 530 66 89 | e-mail: bok@intertoll.pl

Rekrutacja

dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Intertoll Polska

tel. 58 530 66 94 / 58 530 66 97 | rekrutacja@intertoll.pl

Centrum Alarmowe SOS

linia telefoniczna przeznaczona dla Użytkowników AmberOne zainteresowanych zgłaszaniem zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) oraz awarii pojazdów, jak również informowaniem o sytuacjach niestandardowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia

tel. 58 530 66 66