Benefits of working at Intertoll

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • opieka medyczna opłacana przez pracodawcę
  • dodatkowe ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków opłacane przez pracodawcę
  • świadczenia i benefity
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach, szkoleniach oraz interesujących projektach
  • poszanowanie obowiązujących zasad prawa pracy i terminowe wypłacanie wynagrodzenia

How to submit an application

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Intertoll mogą składać CV (zawierające informacje uwzględniające posiadane kwalifikacje i uprawnienia) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rekrutacja@intertoll.pl.

Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji, prowadzonej przez firmę Intertoll Polska Sp. z o.o. lub Intertoll Construction Sp. z o.o. (*). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Informujemy, że
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Intertoll Polska Sp. z o.o. lub Intertoll Construction Sp. z o.o. (*),
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres związany z procesem rekrutacji, nie dłużej niż jeden rok,
5. dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.
(*) – kandydat wpisuje nazwę firmy, do które aplikuje

Feel free to contact us:

Intertoll Polska

Pelplin Office
Ropuchy 7a
83-130 Pelplin, Poland

Phone: +48 58 530 66 99
Fax: +48 58 530 66 95
E-mail: sekretariat@intertoll.pl

Intertoll Construction

Gdańsk Office (Intertoll Construction)
BCB Business Park B1
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk, Poland

Phone: +48 58 888 22 17
E-mail: przetargi@intertoll-construction.pl

Intertoll Europe

Head Office:
DEXAGON building
Fehérvári út 50-52.
H-1117 Budapest, Hungary

Phone: +36 1 371 0762
Fax: +36 1 215 6165
E-mail: info@intertoll.eu

Individual departments of Intertoll Polska:

Secretariat

The line is designed for business partners, contractors, public institutions, offices and persons and companies interested in cooperation with us.

tel. 58 530 66 99 | fax 58 530 66 95 | e-mail: sekretariat@intertoll.pl

Customer Service Office

Organizational Unit that supports queries, requests and complaints of the A1 Users

tel. 58 530 66 89 | e-mail: bok@intertoll.pl

SOS Emergency Centre

The telephone line designed for Users of AmberOne interested in reporting traffic incidents (accidents and collisions) and vehicle breakdowns.

tel. 58 530 66 66